Menu

o společnosti - program OPLZZ

program OPLZZTvorba systému celoživotního vzdělávání zaměstnanců
BETONOVÉ STAVBY-GROUP s.r.o.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.04/1.1.02/23.00085
DOBA REALIZACE PROJEKTU: 1. srpna 2009 - 31. prosince 2011

SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM A JEHO CÍLI

Realizace našeho projektu byla zahájena dne 1. srpna 2009 a ukončena 31. prosince 2011. Jeho cílem bylo zvýšení úrovně profesních kompetencí zaměstnanců společnosti a zvýšení jejich profesní konkurenceschopnosti. Projekt řešil zvýšení adaptability všech profesí a napomohl lepšímu uplatnění zaměstnanců jak ve firmě, tak i na trhu práce. Současně realizace projektu, a tedy proškolení našich zaměstnanců přispěla ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy jako celku.

K realizaci projektu byly navrženy vzdělávací aktivity, které vycházely z potřeb jednotlivých cílových skupin. Na základě analýzy provedené na jaře 2008 byly stanoveny následující problémové okruhy pro jednotlivé cílové skupiny zaměstnanců:

nedostatečné odborné technické znalosti v oblasti nových trendů a technologiích souvisejících s předmětem činnosti firmy,omezené obchodní a marketingové dovednosti, nedostatky v komunikačních, motivačních a manažerských dovednostech. S ohledem na výstupy této analýzy byly jednotlivé vzdělávací aktivity naplánovány v rámci šesti klíčových aktivit.

POPIS REALIZOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT:

Ve sledovaném monitorovacím období byl vytvořen 1 inovovaný produkt, v rámci kterého byly vzdělávací aktivity v naší společnosti rozčleněny do 5 klíčových aktivit. Před zahájením realizace jednotlivých kurzů byla realizována klíčová aktivita 01 Příprava kurzů a výběrové řízení na dodavatele, která byla zaměřena na výběr vhodného dodavatele služeb, přípravu konkrétního plánu školení
a přípravu prostor pro školení.

Klíčová aktivita 02 Vzdělávání v oblasti manažerských dovedností:
V rámci této klíčové aktivity bylo naplánováno 16 kurzů pro cílovou skupinu Management se zaměřením na tyto oblasti:
- plánovací procesy ve společnosti, stanovování cílů rozvoje společnosti, kontrola a posuzování efektivnosti procesů,řízení a kontrola produkce, komunikace a motivace, etika a morálka vedoucích pracovníků, vlastní podíl a za realizaci cílů. Ke všem kurzům byly vytvořeny skripta a předány jednotlivým účastníkům školení. Všichni účastníci kurzu získali potvrzení o absolvování kurzu.
Konkrétně byly realizovány tyto kurzy:

Efektivní řízení společnosti (12. - 13.1.2010)
účastníci poznali nutnost sestavení strategie firmy, strategie při plánování, marketingové strategie a strategické práce s lidskými zdroji, seznámili se s metodami a využitím strategického plánování pro řízení společnosti.

Vlastnické vazby na strukturu firmy (26.11.2010)
účastníci získali přesné a konkrétní informace o tom, co obnáší práce majitele a co práce managementu a jaký je vztah mezi nimi, naučili se jak oddělit pozici tvůrce cílů od vedení skupiny.

Statistické měření a plánování produkce (11.1.2010)
účastníci se naučili přesně vypracovávat vzorce stavů dle trendů statistik, změřit produktivitu, získali vzorce pro zvýšení příjmu, dosažení úspěchu v podnikání a zlepšení situace v dané oblasti, naučili se plánovat produkce.

Organizace výrobních procesů (14.4.2010)
účastníci si uvědomili principy fungování výrobního procesu a jeho návaznosti, hlouběji se seznámili s metodami plánování a strukturování výrobního procesu a s metodami rozpočtování výroby.

Statistiky a produkce (20., 21., 22.7.2011)
účastníci se naučili přesně vypracovávat vzorce stavů dle trendů statistik, měřit produktivitu, získali vzorce pro zvýšení příjmu, dosažení úspěchu v podnikání a zlepšení situace v dané oblasti.

Plánování a řízení projektů (18. - 19.11.2010)
účastníci získali znalosti a dovednosti v oblasti plánování, specifik projektového řízení, naučili se uplatnit základní nástroje při tvorbě projektu (MS Project), naučili se samostatně-strategicky promyslet, zahájit a zdárně dokončit projekt, naučili se sestavit fungující, efektivně komunikující projektový tým, zvládat jeho organizaci, získali potřebné informace a přehled hlavních problémů, které se objevují při zadávání, přípravě, realizaci a ukončování projektů, naučili se předcházet chybám a nedostatkům při realizaci projektů.

Organizace a řízení obchodních aktivit (12.2.2010)
účastníci pochopili principy a pravidla tvorby a použití obchodních a prodejních plánů v praxi, prohloubili si své znalosti v obchodní matematice a jejím využití pro řízení obchodních aktivit, seznámili se s principy a využitím plánování a operativního řízení obchodních aktivit.

Statistické měření produkce - pokračování (20. - 21.6., 27. - 28.6.2011)
účastníci se naučili přesně vypracovávat vzorce stavů dle trendů statistik, změřit produktivitu, získali vzorce pro zvýšení příjmu, dosažení úspěchu v podnikání a zlepšení situace v dané oblasti.

Základní povinnosti a činnosti vedoucího pracovníka (16., 22., 23.2.2011)
účastníci si rozvinuli své kompetence v oblasti vedení lidí, naučili se pracovat s týmem, zvládnou zadávání a hodnocení úkolů, osvojili si potřebné činnosti vedoucího pracovníka, jako je správné rozhodování, delegování, motivování zaměstnanců či zvládání konfliktů na pracovišti, naučili se poskytovat vhodnou a kvalitní zpětnou vazbu a uplatňovat různé typy stimulů pro dosahování stanovených cílů.

Efektivní plánovací procesy (28. - 30.1.2011)
účastníci se seznámili s výhodami a nevýhodami jednotlivých metod plánování, naučili se sestavovat různé typy plánů s důrazem na vhodnost jejich použití v konkrétních situacích, naučili se vytvářet portfolia různých scénářů vývoje a vytvářet strategii včetně její implementace do plánovacích procesů.

Směrnice jako součást dokumentace (16. - 17.9.2010)
účastníci získali praktické návody pro tvorbu a uplatnění směrnic, naučili se vytvářet efektivní a funkční směrnice pro jakoukoliv organizaci, seznámili se s pravidly zavádění směrnic v organizaci a s přínosy, které souvisí se zavedením směrnic v organizaci.

Komunikace a vztahy na pracovišti (21. - 22.4.2011)
účastníci se naučili harmonizovat firemní procesy pomocí efektivní vnitrofiremní komunikace, podpořit vzájemnou shodu účastníků i ostatních pracovníků společnosti, naučili se vytvořit strategické komunikační toky.

Základy organizování firmy (1. - 2.6., 15. - 16.7.2010)
účastníci získali životně důležité informace o organizování jakékoliv organizace, naučili se nejdůležitějším základům jakékoliv organizace, pravidlům organizování a administrativy a tvorby efektivních organizací.

Management podle statistik (2. - 3., 7. - 8.12.2009)
účastníci získali znalosti potřebné pro zvýšení produktivity prostřednictvím řízení (managementu) podle statistik, naučili se správně definovat a používat statistiky spolu se vzorci.

Komunikace a metodika řízení pracovníků (9. - 10.8., 16. - 17.8.2011)
účastníci se seznámili se zásadami efektivní komunikace, zlepšili se v komunikaci s veřejností, naučili se správně reagovat v situacích, které jsou komunikačně nepříjemné, získali postupy, které dokážou negativní emoční hladinu komunikačního partnera udržet na nízké úrovni a prohloubili si schopnost přesně a zdvořile formulovat své myšlenky.

Etika vedoucího pracovníka (5. - 7.1.2011)
účastníci se seznámili s prvky a principy etiky a etikety, konkrétně s pravidly společenského a obchodního chování, jednání a vystupování na veřejnosti, při prezentacích, obchodních schůzkách, méně formálních setkáních (obědy, rauty, společenské akce) a s pravidly společenského a obchodního vystupování ve styku se zahraničními partnery.

Klíčová aktivita 03 Vzdělávání v oblasti obchodních dovedností:
V rámci této klíčové aktivity bylo naplánováno 10 kurzů pro cílovou skupinu zaměstnanců z marketingu, obchodu a prodejního a technického servisu. Kurzy byly zaměřeny na tyto oblasti:

Efektivní komunikace při obchodních jednáních a udržení dobrých vztahů se zákazníkem, sestavení prezentace a v souvislosti s ní zvýšení efektivity v získávání zakázek, efektivní používání nástrojů reklamy a PR, marketingová analýza. Ke všem kurzům byly vytvořeny skripta a předány jednotlivým účastníkům školení. Všichni účastníci kurzu získali potvrzení o absolvování kurzu.
Konkrétně byly realizovány tyto kurzy:

Obchodní dovednosti (17. - 18.6., 12.7.2010)
účastníci se naučili poznat své zákazníky, osvojili si základní principy nového pohledu na prodej, naučili se využít profesionální komunikaci k zvýšení prodeje a k zlepšení vztahů s klienty, prohloubili si dovednost prodat užitek, osvojili si zdolávání námitek.

Reklama a PR (21. - 22.10.2010)
účastníci se seznámili s konkrétními postupy pro realizaci PR průzkumů s následným využitím výsledků průzkumů pro komunikaci s cílovou skupinou, poznali nástroje PR a dosáhli tak efektivní publicity pro společnost.

Efektivní komunikace v obchodním jednání (7. - 8.7., 14. - 15.7.2011)
účastníci obdrželi návod, jak se správně připravit na jednání a zvolit optimální vyjednávací strategii, zvýšili si efektivitu vyjednávání prostřednictvím znalostí a nácviku možných vyjednávacích taktik, naučili se používat účinné formy argumentace a metody zvládání námitek, naučili se minimalizovat a řešit každodenní konflikty z obchodní praxe.

Průzkumy a analýzy trhu (13. - 15.1.2010)
účastníci získali jistotu při provádění průzkumů a vyhodnocování získaných dat, naučili se správně interpretovat a prakticky využívat data získaná z průzkumů, naučili se zvolit optimální metodu průzkumu trhu, seznámili se s různými typy analýz trhu a jejich výhodami pro uplatnění v praxi.

Marketingové nástroje (3. - 4.5., 13. - 14.5.2010)
účastníci získali přehled o marketingových nástrojích, naučili se sestavit optimální marketingový mix, naučili se přesně zacílit pomocí zvolení vhodných metodik a postupů a docílit zefektivnění současných marketingových postupů.

Komunikace a vztahy se zákazníky (8. - 9.6.2011)
účastníci se naučili poskytovat optimální péči zákazníkům, vytříbili si komunikační dovednosti v jednotlivých fázích budování vztahů se zákazníkem, naučili se zvládat reklamace, stížnosti a jiné obtížné situace se zákazníkem, na základě získaných poznatků jsou nyní schopni vybudovat síť kvalitních a dlouhodobých vztahů se zákazníky.

Profesionální prodejce (11. - 12.3.2010)
účastníci se naučili jak postupovat v jednotlivých etapách obchodního jednání, osvojili si účinnou, praktickou a konkrétní metodu prodeje, naučili se klást otázky, argumentovat, odpovídat na obvyklé námitky a uzavírat obchodní jednání, naučili se vytvořit efektivní prodejní strategii a osvojili si základní principy nového pohledu na prodej.

Vztahy s veřejností (13.8., 2. - 3.9.2010)
účastníci získali nejnovější teoretické poznatky z oblasti komunikace s médii, vyzkoušeli si simulovaný rozhovor před kamerou a získali následnou analýzu tohoto rozhovoru, zlepšili si svou schopnost adekvátně reagovat na nepříjemné otázky, naučili se umění nepřímých odpovědí, zdokonalili si schopnost reagovat na krizové situace, kdy je nutné poskytovat relevantní informace veřejnosti.

Asertivita a komunikace (1., 14. - 15.12.2009)
účastníci získali dovednost efektivní a úspěšné verbální komunikace, prohloubili si dovednost přesně a zdvořile formulovat, rozšířili si umění sdělovat obsah vhodnou a přiměřenou formou, zdokonalili si práci s hlasem, naučili se zvládat své emoce a zachovat klid ve vypjatých situacích a naučili se zbavit pocitů viny při odmítání požadavků a úkolů, které pro ně nejsou důležité nebo jim nepatří.

Prezentace jako nástroj k úspěšnému prodeji (11. - 12.12.2009)
účastníci si uvědomili specifika obchodní prezentace, naučili se vést prezentaci tak, aby se cítili v roli prezentujícího jistě a pohodlně, rozšířili si dovednost zaujmout publikum a získat ho na svou stranu, naučili se reagovat přirozeně v neočekávaných situacích.

Klíčová aktivita 04 Vzdělávání v oblasti finančního řízení:
V rámci této KA bylo naplánováno 12 kurzů pro cílovou skupinu zaměstnanců z ekonomického a finančního oddělení se zaměřením na tyto oblasti: efektivnost vynakládaných financí, správné vedení účetnictví, mzdové účetnictví, účetní závěrka, fakturace a faktoring, finanční plánování podniku, zpracování podkladů pro manažerské účetnictví. Ke všem kurzům byly vytvořeny skripta a předány jednotlivým účastníkům školení. Všichni účastníci kurzu získali potvrzení o absolvování kurzu.
Konkrétně byly realizovány tyto kurzy:

Mzdové účetnictví a pojistné (2. - 3.2.2010)
účastníci se seznámili se zásadami mzdového účetnictví a pojistného, s jeho právní úpravou, pojmy a principy, osvojili si znalosti potřebné pro samostatné a komplexní zpracování mzdové agendy, získané znalosti si procvičili na konkrétních příkladech.

Pokladna (8. - 9.3.2010)
účastníci se naučili správně vést firemní pokladnu, získali informace o formální i věcné kontrole pokladních dokladů, získali návrh na optimální způsob oběhu těchto dokladů ve firmě a byli upozorněni na odpovědnost za vedení firemní pokladny.

Finanční management podniku (1. - 3.3.2010)
účastníci se naučili provádět správné finanční plánování, pomocí kterého dosáhnou zvýšení zisků, prohloubili si praktickou znalost výhod a nevýhod jednotlivých metod užívaných ve finančním managementu, prohloubili si svou schopnost použití finanční analýzy v praxi a rozšířili a upevnili si povědomí o finančním řízení podniku.

Účetnictví - správné vedení účetnictví (25.5.2010)
účastníci se seznámili s možnostmi čerpání financí z fondů EU, s požadavky na vedení účetnictví při čerpání dotací ze strukturálních fondů, s pravidly a náležitostmi na publicitu projektu a byli upozorněni na nejčastější úskalí a důvody odebrání dotací.

Účetnictví - účetní závěrka (21. - 22.12.2010)
účastníci získali ucelené informace o sestavení účetní závěrky, naučili se uplatnit základní metodické prvky a zásady účetnictví v praxi tak, aby se dalo co nejjednodušším způsobem provést vyúčtování dotací a grantů, účetní uzávěrka a závěrka a vyplnění daňového přiznání.

Zákoník práce (21.6.2010)
účastníci získali přehled o nejdůležitějších změnách po novele zákoníku práce, získali jistotu při provádění personálních úkonů a seznámili se s nejvýznamnějšími zdroji informací v oblasti pracovního práva.

Účetnictví - fakturace, faktury a daňové doklady (25. - 26.10.2011)
účastníci získali jistotu v pravidlech a formálních náležitostech faktur, seznámili se se specifiky různých typů faktur ve stavebnictví a s novinkami v legislativě a jejich dopady do praxe.

Pokladna II (10.3.2010)
účastníci si prohloubili své znalosti získané na kurzu Pokladna.

Účetnictví - archivace dokladů (2.7.2010)
účastníci se naučili vybírat doklady ke skartaci, zjistili dobu uschování dokladů a seznámili se se sankcemi, ke kterým dochází v případě nedodržení správného časového uschování dokladů.

Účetnictví - faktoring a forfaiting (5. - 6.8.2010)
účastníci získali informace o faktoringu a forfaitingu, naučili se s alternativními metodami financování, blíže poznali metodu krátkodobého a metodu středního až dlouhodobého financování.

Mzdové účetnictví a pojistné II (4. - 5.2.2010)
účastníci si prohloubili své znalosti získané na kurzu Mzdové účetnictví a pojistné.

Mzdové účetnictví - zdravotní pojištění (1.4.2011)
účastníci získali informace o zdravotním pojištění, naučili se, jak stanovit vyměřovací základ zaměstnance, seznámili se s odchylkami ve stanovení vyměřovacího základu a s odvody pojistného u OSVČ.

Klíčová aktivita 05 Vzdělávání v oblasti personálních dovedností:
V rámci této klíčové aktivity bylo naplánováno 8 kurzů pro cílovou skupinu zaměstnanců z personálního oddělení a oddělení řízení lidských zdrojů. Kurzy byly zaměřeny na oblasti: efektivní řízení oblasti lidských zdrojů, efektivní nábor nových zaměstnanců, využívání inovativních metod při vzdělávání zaměstnanců, zpracování pracovních manuálů. Ke všem kurzům byly vytvořeny skripta a předány jednotlivým účastníkům školení. Všichni účastníci kurzu získali potvrzení o absolvování kurzu.

Konkrétně byly realizovány tyto kurzy:
Řízení a kvalifikace lidských zdrojů (20. - 21.1.2010)
účastníci získali znalosti z jednotlivých oblastí ŘLZ s ohledem na strategický pohled vedení společnosti, osvojili si nejnovější trendy v oblasti ŘLZ a naučili se je uplatnit do praxe, seznámili se s moderními metodami hodnocení.

Efektivní výběr pracovníků (10.2.2010)
účastníci si procvičili metody a formy náboru vhodných kandidátů na konkrétní pracovní místa, naučili se lépe posoudit vhodnost a efektivitu aplikovaných metod náboru.

Základní principy a metody vzdělávání pracovníků (26.3., 29. - 30.3.2010)
účastníci se naučili vytvářet vzdělávací program na míru dle pozic pracovníků, osvojili si postupy příprav na vzdělávací akce, získali návod jak motivovat pracovníky pro další vzdělávání důležité pro jejich profesní rozvoj, naučili se vyhodnotit efektivnost vzdělávacích aktivit a vést vzdělávací aktivity.

Pracovní manuály a jejich vazba na organizační strukturu (2.4.2010)
účastníci se naučili vytvářet přesné a jasné pracovní manuály, které logicky korespondují s organizační strukturou firmy, pochopili význam proč dodržovat předepsané směrnice, instrukce a pokyny a naučili se harmonizovat vnitrofiremní postupy a komunikaci.

Efektivní zaškolení pracovníka na post (24. - 25.6., 20.7.2010)
účastníci si zvýšili efektivitu vyjednávání prostřednictvím znalosti a nácviku možných vyjednávacích taktik, získali návod, jak se správně připravit na jednání a zvolit optimální vyjednávací strategii, naučili se používat účinné formy argumentace a metody zvládání námitek, naučili se zvládat emoce.

Jak správně vést personální agendu (21. - 23.4.2010)
účastníci byli upozorněni na vedení všech nutných agend spojených s personální prací a ujasnili si smysl jejich vztahů, naučili se samostatně vést osobní spisy pracovníků, spolupracovat se státními orgány v oblasti personální dokumentace a naučili se orientovat v pracovněprávních předpisech.

Efektivní řízení lidí (23. - 25.3.2010)
účastníci byli informováni o důležitosti firemní kultury, seznámili se s principy motivace a hodnocení pracovníků (potřeby, motivace k výkonu, nástroje motivace), naučili se principy motivačního a hodnotícího rozhovoru a seznámili se se způsoby řízení pracovního výkonu (cílový Managament - MBO, kompetenční model řízení a hodnocení pracovního výkonu) a rozvoje lidských zdrojů.

Etika a produkce (30.11.2009)
účastníci pochopili důležitost používání základů etiky pro zlepšení podnikání a produkce, naučili se rozeznat, co je pro přežití firmy dobré a co není a získali znalosti a dovednosti pro osobnostní růst.

Klíčová aktivita 06 Odborné technické vzdělávání v oblasti řízení kvality:
V rámci této klíčové aktivity bylo naplánováno 11 kurzů pro cílovou skupinu zaměstnanců středního managementu výrobně provozních úseků zaměstnanců z kontroly řízení jakosti se zaměřením na tyto oblasti: interní audit, statistické vyhodnocování cíle jakosti ve společnosti, aktuální legislativní požadavky související s oblastí činnosti společnosti, nové trendy v oboru zaměření společnosti. Ke všem kurzům byly vytvořeny skripta a předány jednotlivým účastníkům školení. Všichni účastníci kurzu získali Potvrzení o absolvování kurzu.
Konkrétně byly realizovány tyto kurzy:

Legislativní požadavky na stavební výrobky (7.3.2011)
účastníci získali přehled o rámcových předpisech EU; zjistili, jaké jsou povinnosti výrobce a získali doporučení k vyvarování se chybám a jejich případnému odstranění.

Stavební zákon a předpisy související (27. - 28.5., 11.6., 9.7.2010)
účastníci se seznámili s předpisy a zákony v oblasti stavebního práva, osvojili si praktické aspekty stavebního zákona a aktuality z oblasti stavebních a souvisejících předpisů.

Interní auditor systému jakosti (8.9.2010)
účastníci získali základní informace o systémovém chápání managementu jakosti, seznámili se s obsahem základních norem pro management jakosti a jeho audit, naučili se plánovat, provádět a vyhodnocovat audity systému jakosti.

Navrhování konstrukcí (5. - 6.5.2011)
účastníci se naučili například navrhovat konstrukce, vypočítat návrhové zatížení, byli informováni ohledně trvanlivostí konstrukcí, požární odolnosti, naučili se posuzovat průhyby a zjistili, jakým způsobem je možné omezit trhliny.

Jakost a její zlepšování (16. - 19.2.2010)
účastníci zjistili, jaký vliv má (ne)kvalita na konkurenceschopnost firmy, získali základní přehled o ISO normách a zjistili, jakým způsobem je možné zlepšovat kvalitu (Vývojový diagram, Záznamník dat, Histogram, Ishikawův diagram, Paretův diagram, Korelační diagram, Regulační diagram) a motivovat podřízené.

Životní prostředí (25.2.2010)
účastníci se seznámili s přístupy k ochraně ŽP, konceptem EMS, ISO normami, dozvěděli se o environmentálních aspektech a jejich vazbě na dopady, seznámili se s principy kontroly a nápravných opatření.

Zkušebny a laboratoře - požadavky a organizace (15.10.2010)
účastníci získali přehled o základních principech managementu kvality, dozvěděli se o procesech akreditace, zjistili, jakým způsobem je možné zkoušet způsobilost v laboratořích a jak zajistit a kontrolovat/ řídit kvalitu, seznámili se s procesy v laboratoři a blíže také s normami 17025:2005 a 15189:2007.

Stroje a strojní zařízení - zákonné požadavky (17. - 18.3.2011)
účastníci získali informace o právních předpisech, procedurách, potřebných kontaktech a doporučeních k úspěšnému uvedení předmětného výrobku (strojní zařízení) na trh a jeho exportu do třetích zemí.

Pokračovací kurz pracovníků zkušeben (3.6.2011)
účastníci získali informace, jakým způsobem je v ČR organizována metrologie a seznámili se s právními předpisy v oblasti metrologie.

Doprava a bezpečnost silničního provozu (15. - 16.9.2011)
účastníci se seznámili s nejčastějšími příčinami dopravních nehod a zjistili jak jejich vzniku předcházení, zásady bezpečné jízdy, seznámili se s důsledky protiprávního jednání řidičů motorových vozidel a se zněním zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě.

Obaly a odpady (26.2.2010)
účastníci se seznámili se studiemi o obalech a odpadech, získali souhrnné údaje o obalech a odpadech a recyklaci v ČR, seznámili se s českou legislativou v oblasti nakládání s obaly, získali návod k vyplnění ročních výkazů a obalech a odpadech.


Primárním cílem vzdělávacího projektu v soft skills dovednostech byla změna postojů – změna chování absolventů. K dosažení tohoto primárního cíle bylo používáno těchto výukových metod: teoretický výklad, moderovaná účastnická diskuse, praktické cvičení a testy, nácvik modelových situací, řešení případových studií, videotréninky, tématické hry, workshopy s brainstormingy a rozbor licenčních videonahrávek k tématice.

Za realizaci všech těchto klíčových aktivit zodpovídal projektový manažer a asistent projektového manažera.

INOVATIVNOST

Projekt byl inovativní v několika směrech:
inovace v produktu - projekt se snažil o komplexní náhled na oblast vzdělávání a dalšího rozvoje zaměstnanců společnosti (kurzy byly logicky provázané). Nově nabyté teoretické znalosti byly doplněny tréninkem praktických dovedností, prodejní trénink byl zaměřený na konkrétní charakteristické prodejní situace pro obchodníky (při obchodních a vyjednávacích seminářích a trénincích). Tento vzdělávací systém byl přijat jako standardizovaná vzdělávací platforma pro nově příchozí zaměstnance.

inovace v procesu - docházelo ke strukturování studia - studium písemných materiálů bylo v případě potřeby doplněno praktickými cvičeními formou písemných prací (vždy ke studovanému tématu). Došlo také k propojení studia s praxí - po nabytí konkrétních znalostí začala cílová skupina uplatňovat tyto informace v praxi, poté došlo k následné další odborné korekci. Společnost v rámci projektu také inovativně zajišťovala a vyhodnocovala zpětnou vazbu účastníků projektu a na základě těchto informací průběžně aktualizovala obsahové náplně jednotlivých kurzů, aby bylo dosaženo maximální efektivnosti realizovaných školení.

inovace v kontextu - byly provedeny osobní pohovory s účastníky kurzů přímo na pracovišti s cílem maximalizovat efekty z konkrétní vzdělávací akce - jednotlivé vzdělávací aktivity byly tedy v případě potřeby korigovány a přizpůsobeny požadavkům účastníků.

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

Do projektu bylo oproti původnímu plánu zapojeno méně osob. Celkem bylo podpořeno 42 osob, nikoliv 55 osob.

V případě indikátoru úspěšní absolventi, byla původní cílová hodnota převýšena. Cílová hodnota byla původně stanovena na 96 osob, protože při sepisování projektu bylo počítáno s tím, že část účastníků kurzy úspěšně kurzy neabsolvuje. Pokud bychom tedy vycházeli z informací z klíčových aktivit, celkem bylo počítáno, že bude v kurzech proškoleno celkem 164 osob. Avšak bylo počítáno „pouze“ s 96 úspěšnými absolventy. Nicméně tato původně zamýšlená cílová hodnota (96 osob) byla převýšena, dokonce bylo převýšeno i číslo 164 a dosáhli jsme za dobu realizace projektu hodnoty 242.

Hodnota indikátoru byla vyšší, protože jsme v průběhu realizace projektu zjistili, že zaměstnanci mají velký zájem o další školení, do kterých původně nebyli zapojeni. Po jednáních s dodavatelem vzdělávacích služeb bylo umožněno i těmto zaměstnancům se zapojit a vzdělávat se v dalších kurzech.

ZÁVĚR

Cílová skupina se absolvováním jednotlivých vzdělávacích aktivit zlepšila v komunikačních, manažerských, obchodních, marketingových a motivačních dovednostech a získala potřebné technické znalosti. U našich zaměstnanců tedy došlo ke zvýšení jejich kvalifikace, což pozitivně přispělo také ke zvýšení konkurenceschopnosti naší firmy na trhu. Cíle, které jsme si tedy na začátku projektu stanovili, byly splněny, a proto hodnotíme realizaci tohoto projektu velmi pozitivně.
Top